Je mensenrechten zijn beschermd door de wet

Mensenrecht nr. 8

Je mensenrechten zijn beschermd door de wet

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke bescherming van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen welke in strijd zijn met de grondrechten die hem toegekend zijn door de grondwet of de wet.